Põhikiri

Kuremaa Vabatahtlik Järvepääste

Põhikiri

1. Üldsätted
1.1. Mittetulundusühingu nimi on Kuremaa Vabatahtlik Järvepääste.
1.2. Kuremaa Vabatahtlik Järvepääste asukoht on Eesti Vabariik, Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kuremaa alevik.
1.3. Kuremaa Vabatahtlik Järvepääste on poliitiliselt sõltumatu mittetulunduslik eraõiguslik juriidiline isik. Kuremaa Vabatahtlik Järvepääste juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest, asutamislepingu otsustest ning oma põhikirjast.
1.4. Kuremaa Vabatahtliku Järvepääste majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini.

2. Kuremaa Vabatahtliku Järvepääste eesmärk
2.1. Kuremaa Vabatahtliku Järvepääste eesmärkideks on:
1. Hankida toetuste ja liikmete vahendite eest vajalikud vahendid veeohutuse tagamiseks veekogudel ja levitada teavet koostöövõimaluste kohta.
2. Arendada koostööd teiste organisatsioonidega, omavalitsustega, äriühingutega ja üksikisikutega nii kodu- kui välismaal.
3. Läbi viia veeohutuse, vetelpääste jm temaatilisi üritusi ning osaleda teistel üritustel.
4. Ühingu arendamine ja ühiskondlikult kasuliku päästetöö korraldamine veekogudel.
5. Tööks vajalike vahendite hankimise eesmärgil läbi viia tasulisi üritusi ja kursuseid, anda välja trükiseid, anda ja võtta üürile ruume ja vahendeid, teostada muid tehinguid ühingu kasutuses ja omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga.
6. Välja töötada, teostada ja koordineerida kultuuri-, haridus-, veeohutus-, looduskaitse- ja majandusalaseid ning valdkondadele sarnaseid projekte.
7. Vastu võtta annetusi, toetusi ja kingitusi ning määrata stipendiume, auhindu ja kingitusi.
8. Korraldada ja juhendada õppekäike, ujumisõpet, paadiretki, matku, firmaüritusi, turismireise nii kodu- kui välismaal.
9. Korraldada tuluüritusi (näitusmüügid, loteriid, laadad, konverentsid, messid jms).
10. Anda tasuta ja tasu eest veeohutuse, vetelpääste jm konsultatsioone.
11. Organiseerida ühiskondliku maa ja objektide korrastamist ja heakorda ühingu eesmärkide täitmiseks.
12. Loodus- ja keskkonnakaitset parendavate tegevuste organiseerimine.
13. Ühiskondlikult kasuliku töö pakkumine tööharjumuse saamiseks ja ühiskondliku maa haldamine.
14. Sõlmida koostöölepinguid ja arendada muud põhikirjaga kooskõlas olevat tegevust.

3. Kuremaa Vabatahtliku Järvepääste tegevuse põhimõtted
3.1. Kuremaa Vabatahtliku Järvepääste põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine, vaid tema tegevuse põhimõteteks on:

Demokraatlik juhtimine ja toimimine
1. Kuremaa Vabatahtlikul Järvepäästel on selge ja arusaadav missioon. Ühing järgib oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.
2. Kuremaa Vabatahtlik Järvepääste väljendab ja esindab inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi. Ühing kaasab inimesi rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.
3. Kuremaa Vabatahtlik Järvepääste kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma liikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhtivkogud ja töötajad vastutavana, reageerib nende väärtegudele.
4. Kuremaa Vabatahtlik Järvepääste peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.
5. Kuremaa Vabatahtlik Järvepääste püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.
6. Kuremaa Vabatahtlik Järvepääste, saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt ja annetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

Kodanikujulgus ja hoolivus
7. Kuremaa Vabatahtlik Järvepääste ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.
8. Kuremaa Vabatahtlik Järvepääste, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.
9. Kuremaa Vabatahtlik Järvepääste ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine
10. Kuremaa Vabatahtlik Järvepääste kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.
11. Kuremaa Vabatahtlik Järvepääste lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.

Vastutus ja aruandmiskohustus
12. Kuremaa Vabatahtlik Järvepääste annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.
13. Kuremaa Vabatahtlik Järvepääste peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.
14. Kuremaa Vabatahtlik Järvepääste avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.

Avatus ja läbipaistvus
15. Informatsioon Kuremaa Vabatahtliku Järvepääste missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta peab olema avalik ja arusaadav.
16. Kuremaa Vabatahtlik Järvepääste suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.
17. Kuremaa Vabatahtlik Järvepääste on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine
18. Kuremaa Vabatahtlik Järvepääste on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.
19. Kuremaa Vabatahtlik Järvepääste ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine
20. Kuremaa Vabatahtlik Järvepääste peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.
21. Kuremaa Vabatahtlik Järvepääste austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.

Sallivus
22. Kuremaa Vabatahtlik Järvepääste tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.
23. Kuremaa Vabatahtlik Järvepääste ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.
3.2. Kuremaa Vabatahtlik Järvepääste on asutatud määramata ajaks.

4. Liikmeskond
4.1. Kuremaa Vabatahtlik Järvepääste asutajaliikmed on asutamislepingu sõlminud isikud, kes võtsid vastu käesoleva põhikirja.
4.2. Kuremaa Vabatahtliku Järvepääste liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.
4.3. Kuremaa Vabatahtliku Järvepääste liikmete liikmemaksu suuruse määrab üldkoosolek.
4.4. Kuremaa Vabatahtliku Järvepääste liikmetel on õigus:
1. osaleda ühingu poolt korraldatavatel üritustel;
2. esitada juhatusele ettepanekuid ja arupärimisi ühingu tegevust puudutavates küsimustes;
3. valida ja olla valitud ühingu organitesse;
4. algatada kooskõlastatult ühingu juhatusega ühingu programme. Programm on konkreetne tegevusala, millega aidatakse kaasa ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele.
4.5. Kuremaa Vabatahtliku Järvepääste liikmeks soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes hiljemalt kolme kuu jooksul, arvates avalduse saamisest teatab vastuvõtmisest või sellest keeldumisest.
4.6. Kõik Kuremaa Vabatahtlik Järvepäästee liikmed võivad mittetulundusühingust välja astuda kirjaliku avalduse alusel, mis tuleb esitada juhatusele. Juhatus teeb otsuse hiljemalt kolme kuu jooksul arvates avalduse saamisest.
Juhatus võib ühingust välja arvata liikme:
1. Kelle tegevust ta hindab vastukäivaks põhikirjale ja sisekorra reeglitele.
2. Kes kahjustab ühingu mainet.
3. Kes ei ole mõjuvate põhjusteta tasunud 2 aastat liikmemaksu.
Juhatus teatab ühe nädala jooksul kirjalikult väljaarvatule sellekohasest otsusest.

5. Juhtimine
5.1. Ühingu kõrgemaiks organiks on liikmete üldkoosolek;
5.2. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides ühinguga seotud küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud ühingu teiste organite pädevusse;
5.3. Üldkoosoleku eesmärk on liikmete esindamine ning ühingu arengu ja tegevuse jaoks oluliste otsuste langetamine;
5.4. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt kaks korda aastas, teavitades liikmeid selle toimumisaja, -koha ja päevakorra suhtes vähemalt neliteist päeva ette enne koosoleku toimumist;
5.5. Igal liikmel on õigus teha ettepanekuid päevakorra muutmiseks, kuni päevakorra kinnitamiseni üldkoosoleku poolt;
5.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle ½ liikmete volitatud esindajatest:
5.7. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
5.7.1. juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete valimine ja määramine ning tagasikutsumine;
5.7.2. ühingu majandusaasta, juhatuse ja revisjonikomisjoni aruannete, arengukava, tegevuskava, eelarve ning kodukorra kinnitamine;
5.7.3. juhatuse liikmete arvu määramine ametisoleva juhatuse ettepanekul;
5.7.4. ühingu ühinemine teiste organisatsioonidega, jagunemine ja tegevuse lõpetamine;
5.7.5. prioriteetsete valdkondade kinnitamine;
5.7.6. ühingu põhikirja ja eesmärkide muutmine ja kinnitamine;
5.7.7. teiste organisatsioonide liikmeks astumine;
5.7.8. liikmemaksu suuruse ja selle maksmise korra kehtestamine;
5.7.9. struktuuriüksuste moodustamine ja lõpetamine;
5.7.10. uute liikmete vastuvõtmine;
5.7.11. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
5.8. Üldkoosoleku otsused langetatakse lihthäälteenamusega. Hääletamise õigus on ühingu täisliikmetel. Põhikirja muutmise, tegevuse ümberkujundamise, kodukorra muutmise ja tegevuse lõpetamise otsustamiseks on vaja 2/3 häälteenamust. Põhikirjaliste eesmärkide muutmiseks on vaja 8/10 häälteenamust;
5.9. Üldkoosoleku otsused langetatakse avaliku hääletamise korras, kui üldkooslolek ei otsusta teisiti;
5.10. Juhul, kui üldkoosolek ei ole käesoleva põhikirja punktis 5.6 sätestatu kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus hiljemalt kahe nädala jooksul kokku sama päevakorraga uue koosoleku. Uus koosolek on pädev võtma vastu otsuseid, kui on kohal 1/3 liikmete volitatud esindajatest;
5.11. Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
5.11.1. kümne päeva jooksul vastava nõude laekumisest, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest ja toetajaliikmetest.
5.11.2. muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad.
5.11.3. Erakorralise üldkoosoleku toimumisaja, -koha ja päevakorra projekti peab juhatus liikmetele teatama 7 päeva enne koosoleku toimumist.

6. Juhatus
6.1. Ühingu juhatus on kuni kolmeliikmeline.
6.2. Juhatus juhib ja esindab ühingut.
6.3. Juhatuse valib üldkoosolek kuni viieks aastaks salajasel hääletusel.
6.4. Järgmise perioodi juhatuse liikmete arvu kohta teeb ettepaneku ametisolev juhatus üldkoosolekul.
6.5. Juhatuse liikmete kandidaate võib esitada iga liige.
6.6. Juhatusse osutuvad valituks enim hääli saanud kandidaadid.
6.7. Juhatus valib oma liikmete seast esimehe ja aseesimehe.
6.8. Juhatuse pädevusse kuulub:
6.8.1. jooksva töö koordineerimine, juhtimine ja korraldamine;
6.8.2. Ühingu tegevuskava ja aastaeelarve väljatöötamine;
6.8.3. Ühingu liikmete arvestuse korraldamine;
6.8.4. Ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade omamise, võõrandamise ja asjaõigusega koormamise otsustamine ning tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
6.9. Ühingut võib esindada vastavalt juhatuse otsusele kõigis õigustoimingutes juhatuse esimees üksinda või juhatuse poolt volitatud isik kirjalike volituste alusel;
6.10. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest;
6.11. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks juhatuse esimehe või tema puudumisel juhatuse aseesimehe hääl;
6.12. Juhatuse otsused ja ettekirjutused jõustuvad alates juhatuse koosoleku protokolli või kirjaliku häälteenamuse teel tehtud otsuse või ettekirjutuse allakirjutamisest ning muutuvad ühingu liikmetele kohustuslikuks alates isiklikult teatavaks tegemisest või avalikult teatavaks tegemise päevale järgnevast päevast.

7. Majandustegevus
7.1. Ühing on kohustatud seadusega ettenähtud korras pidama raamatupidamisarvestust, tasuma riiklike ja kohalikke makse ning esitama nõutavad deklaratsioonid ja aruanded;
7.2. Ühingu sissetulekuteks on:
7.2.1. liikmemaksud;
7.2.2. varalised annetused ja eraldised;
7.2.3. tulu teenuste ja esemete müügist;
7.2.4. muud sissetulekud.
7.3. Ühingu majandustegevuse juhtimise eest vastutab juhatus.
7.4. Juhatus esitab aruanded üldkoosolekule kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppemist.
7.5. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

8. Ühinemine, jagunemine, lõpetamine
8.1. Ühingu ühinemise, jagunemise või lõpetamise otsustab üldkoosolek vähemalt 2/3 häälteenamusega;
8.2. Üldkoosolek moodustab ühinemise, jagunemise või likvideerimiskomisjoni, mis vastavalt otsusele ja seadusele viib läbi organisatsiooni ühinemise, jagunemise või lõpetamise;
8.3. Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.

9. Dokumentide säilitamine
9.1. Likvideerijad annavad ühingu dokumendid hoiule arhiivi.

Põhikiri kinnitatud üldkoosolekul 05.02.2016