Ühing

Kuremaa Vabatahtlik Järvepääste on mittetulundusühinguna registreeritud 13.03.2012.

Ühing on oma algusmõtte saanud 2011. aasta septembris. Kui Kuremaa Avatud Noortekeskuses alustas tegevust ESF lihthankena Eesti Avatud Noortekeskuse poolt rahastatud huvitegevus kestvusega 9 kuud. Omandatud teadmiste ja oskuste jätkusuutlikuks rakendamiseks registreeriti 2012. aasta märtsis iseseisev mittetulundusühing Kuremaa Vabatahtlik Järvepääste. Ühingu liikmete ja partnerite ühise koostöö ja missioonitundega on soov arendada veeohutust, mere- ja järvepääste tegevust ja kala- ning veeturismi. Arvestades keskkonnasäästlike tegevusviisidega.

Ühing on:
Eesti Vabatahtliku Mere- ja Järvepääste (EVMJP) ühingu liige, lisainformatsioon: www.vomare.ee
EVMJP ühingute infosüsteem: www.iris.ee
EVMJP ühingute logod: www.vomare.ee/logod

Ühingu meeskond seisuga 21.03.2018 on:

 1. Janar Hannolainen – juhatuse esimees
 2. Elis Õis
 3. Kristo Sulg
 4. Marius Kirjutaja
 5. Stella-Kaisa Kanemägi
 6. Kaidi Forostovetš
 7. Valter Hannolainen – juhatuse liige
 8. Marko Pügi
 9. Märt Tõnson
 10. Martin Pügi
 11. Karl-Reimond Kõrs

Ühingu liikmed on spetsialiseerunud veeohutusele ja esmaabile erinevatel vee- ja maismaaüritustel.

Ühingu eesmärkideks on:

1. Hankida toetuste ja liikmete vahendite eest vajalikud vahendid veeohutuse tagamiseks veekogudel ja levitada teavet koostöövõimaluste kohta.
2. Arendada koostööd teiste organisatsioonidega, omavalitsustega, äriühingutega ja üksikisikutega nii kodu- kui välismaal.
3. Läbi viia veeohutuse, vetelpääste jm temaatilisi üritusi ning osaleda teistel üritustel.
4. Ühingu arendamine ja ühiskondlikult kasuliku päästetöö korraldamine veekogudel.
5. Tööks vajalike vahendite hankimise eesmärgil läbi viia tasulisi üritusi ja kursuseid, anda välja trükiseid, anda ja võtta üürile ruume ja vahendeid, teostada muid tehinguid ühingu kasutuses ja omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga.
6. Välja töötada, teostada ja koordineerida kultuuri-, haridus-, veeohutus-, looduskaitse- ja majandusalaseid ning valdkondadele sarnaseid projekte.
7. Vastu võtta annetusi, toetusi ja kingitusi ning määrata stipendiume, auhindu ja kingitusi.
8. Korraldada ja juhendada õppekäike, ujumisõpet, paadiretki, matku, firmaüritusi, turismireise nii kodu- kui välismaal.
9. Korraldada tuluüritusi (näitusmüügid, loteriid, laadad, konverentsid, messid jms).
10. Anda tasuta ja tasu eest veeohutuse, vetelpääste jm konsultatsioone.
11. Organiseerida ühiskondliku maa ja objektide korrastamist ja heakorda ühingu eesmärkide täitmiseks.
12. Loodus- ja keskkonnakaitset parendavate tegevuste organiseerimine.
13. Ühiskondlikult kasuliku töö pakkumine tööharjumuse saamiseks ja ühiskondliku maa haldamine.
14. Sõlmida koostöölepinguid ja arendada muud põhikirjaga kooskõlas olevat tegevust.

Kuremaa Vabatahtlik Järvepääste korraldas 2011. – 2014. aastatel ja taas aastast 2017 rannavalve teenust Kuremaa avalikus supelrannas.