Põhikiri

MTÜ Õieke

Põhikiri

 1. Üldsätted
  1.1. Nimi
  Mittetulundusühingu nimi on MTÜ Õieke.

1.2. Asukoht
MTÜ Õieke asukoht on Eesti Vabariik, Jõgeva maakond, Jõgeva vald.

1.3. Staatus
MTÜ Õieke on poliitiliselt sõltumatu mittetulunduslik eraõiguslik juriidiline isik. MTÜ Õieke juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest, asutamislepingu otsustest ning oma põhikirjast.

1.4. Majandusaasta
MTÜ Õieke majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini.

 1. MTÜ Õieke eesmärk
  2.1. MTÜ Õieke eesmärkideks on:
  1. Maapiirkonna noortelaagritekorraldamine ja juhtimine,
  2. maapiirkonna puhkemajanduse korraldamine sealhulgas saunatraditsioonide ja looduslähededaste tegevuste propageerimine,
  3. turismiprojektide ja kohaliku kultuuri- ja spordielu arendamine,
  4. loodusmatkade korraldamine ja läbiviimine,
  5. laenutuse, müügi- ja toitlustamise organiseerimine,
  6. ilu- ning tervise teenuste ja toodete pakkumine,
  7. toimetulekuraskustega isikutele sobivate töökohtade loomine ja sellele kaasaaitamine,
  8. ühiskondlikult kasuliku töö pakkumine tööharjumuse saamiseks ja distsipliini loomiseks.
 2. MTÜ Õieke tegevuse põhimõtted
  3.1. MTÜ Õieke põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine, vaid tema tegevuse põhimõteteks on:
  1. liikmete hääleõiguse võrdsus
  2. liikmelisuse vabatahtlikkus ja mitteüleantavus
  3. liikmete ainult põhikirjast tulenevad kohustused ühingu ees
  4. liikmete õigus avalduse alusel ühingust välja astuda
  5. liikmete vahel mittejaotatava vara, tulu ja kapitali olemasolu.
  6. liikmete heategevuslik tegutsemine avalikes huvides, kus hinnatakse ka ühingu reaalset tegevust.

3.2. MTÜ Õieke võib omada vara, oma sümboolikat ja pitsatit.

3.3. MTÜ Õieke vastutab oma kohustuste täitmisel kogu oma varaga. Ühingu liige vastutab oma ühingu kohustuste täitmise eest varalise osaluse piires.

3.4. MTÜ Õieke on asutatud määramata ajaks.

 1. Liikmeskond
  4.1. Asutajaliige
  MTÜ Õieke asutajaliikmed on asutamislepingu sõlminud isikud, kes võtsid vastu käesoleva põhikirja.

4.2. MTÜ Õieke liige
MTÜ Õieke liikmeteks võivad astuda kõik juriidilised ja füüsilised isikud, kes tunnistavad ühingu eesmärki ja põhikirja.

4.3. MTÜ Õieke liikmemaks
MTÜ Õieke liikmete sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse määrab üldkoosolek.

4.4. MTÜ Õieke liikmete õigused
MTÜ Õieke liikmetel on õigus:
1. osaleda MTÜ Õieke poolt korraldatavatel üritustel;
2. esitada juhatusele ettepanekuid ja arupärimisi MTÜ Õieke tegevust puudutavates küsimustes;
3. valida ja olla valitud MTÜ Õieke organitesse;
4. algatada kooskõlastatult MTÜ Õieke juhatusega ühingu programme. Programm on konkreetne tegevusala, millega aidatakse kaasa MTÜ Õieke põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele.

4.5. Liikmeks vastuvõtmine
MTÜ Õieke liikmeks soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest teatab vastuvõtmisest või sellest keeldumisest.

4.6. Väljaastumine ja väljaarvamine
Kõik MTÜ Õieke liikmed võivad mittetulundusühingust välja astuda kirjaliku avalduse alusel, mis tuleb esitada juhatusele. Juhatus teeb otsuse hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest.
Juhatus võib MTÜ Õiekesest välja arvata liikme:
1. Kelle tegevust ta hindab vastukäivaks põhikirjale ja sisekorra reeglitele.
2. Kes kahjustab MTÜ Õieke mainet.
3. Kes ei ole mõjuva põhjusteta tasunud 2 aasta liikmemaksu.
Juhatus teatab ühe nädala jooksul kirjalikult väljaarvatule sellekohasest otsusest.

 1. Juhtimine
  5.1. Korraline üldkoosolek
  MTÜ Õieke kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, mille kutsub kokku juhatus, teatades mittetulundusühingu liikmetele üldkoosoleku toimumisest ja päevakorrast hiljemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumispäeva. Mittetulundusühingu korraline üldkoosolek peetakse üks kord kalendriaasta jookul. Üldkoosolek:
  1. Valib salajasel hääletusel viieks aastaks kahe liikmelise juhatuse.
  2. Otsustab liitumis- ja aastamaksu.
  4. Kinnitab juhatuse aruande eelmisel tegevusaastal tehtust ja jooksva majandusaasta eelarve.
  5. Otsustab põhikirja või eesmärgi muutmise.
  6. Otsustab MTÜ Õieke tegevuse lõpetamise.

5.2. Erakorraline üldkoosolek
Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku, kui juhatus leiab selle vajaliku olevat või vähemalt 1/10 mittetulundusühingu liikmetest palub seda põhjendatult kirjalikus vormis juhatusel teha. Erakorraline üldkoosolek tuleb läbi viia ühe kuu jooksul peale sellekohase avalduse esitamist.

5.3. Ettepanekud üldkoosoleku päevakorrale
Kui mittetulundusühingu liige soovib mingi küsimuse arutamisele võtmist järgmisel üldkoosolekul, peab ta sellest kirjalikult teatama juhatusele mitte hiljem kui kuu enne üldkoosoleku toimumise aega.

5.4. Hääleõigus
MTÜ Õieke üldkoosolekust võivad osa võtta kõik hääleõigusega liikmed. Igal hääleõiguslikul isikul on ainult üks hääl. Juriidilisest isikust liikme eest hääletab lihtkirjaliku volitusega esindaja.

5.5. Hääletamine
Üldkoosolek saab otsuseid vastu võtta kui kohal on üle poole mittetulundusühingu liikmetest. Juhtudel, mille kohta pole sätestatud teisiti, loetakse üldkoosoleku otsused vastuvõetuks lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustava kaaluga üldkoosoleku juhataja hääl. Erandiks on valimised, mil tuleb läbi viia uus hääletus võrdselt hääli saanud kandidaatide vahel. Kui keegi hääleõiguslikest kohalviibijatest seda nõuab, tuleb hääletamine läbi viia salaja.

 1. Juhatus
  6.1. Juhatuse pädevus
  Juhatus on üldkoosolekute ajal pädev kõigis küsimustes, mis ei ole antud seaduse või käesoleva põhikirja kohaselt üldkoosoleku pädevusse. Juhatus:
  1. Viib ellu üldkoosoleku otsuseid.
  2. Korraldab liikmemaksu kogumise.
  3. Võib tööle võtta vajalikke isikuid, kelle tegevus määratakse vastava juhendiga ja kes on aruandekohustuslikud juhatuse ees.
  4. Valmistab üldkoosolekule ette lõppenud majandusaasta aruande ja jooksva tegevuse majandusaasta eelarve.
  5. Kehtestab mittetulundusühingu sisekorrareeglid.

6.2. Juhatuse valimine
Mittetulundusühingu üldkoosolek valib salajasel hääletusel viieks aastaks juhatuse, kes valib oma hulgast juhatuse esimehe. Juhatuses peab olema vähemalt kaks liiget ühingu liikmete hulgast. Juhatuse esimees esitab korralisel üldkoosolekul aruande juhatuse tegevusest.

6.3. Juhatuse koosolek
Juhatuse koosoleku kutsub kokku üks juhatuse liige või juhatuse liikmed. Juhatuse koosoleku toimumisest teatatakse juhatuse liikmetele kirjalikult vähemalt üks nädal enne selle toimumist. Juhatuse korralised koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis. Juhatus on otsustusvõimeline kui kohal on mõlemad juhatuse liikmed ja nende hulgas ka juhatuse esimees või tema poolt volitatud juhatuse liige. Otsused võetakse vastu juhatuse ühishääle olemasolul. Vaidluste tekkimisel kutsutakse kokku üldkoosolek. Juhatuse kokkukutsujal on õigus omal äranägemisel paluda koosolekust osa võtma sõnaõigusega vajalikke asjatundjaid konsultantide või ekspertidena ning MTÜ Õieke liikmeid.

6.4. Juhatuse liikme esindusõigus
MTÜ Õieke nimel on allkirja- ja esindusõigus kõigil juhatuse liikmetel, kui sisekorrareeglites pole sätestatud teisiti.

 1. Põhikirja muutmine ja tegevuse lõpetamine

7.1. Põhikirja muutmine ja täiendamine
Ettepanek põhikirja muutmise ja täiendamise kohta tuleb esitada kirjalikult juhatusele. Viimane valmistab selle ette läbivaatamiseks järgmisel mittetulundusühingu üldkoosolekul. Põhikirja tohib muuta ainult juhul, kui etteteatatud üldkoosoleku päevakorras on ette nähtud põhikirja paranduste sisseviimine või täiendamine.

7.2. Tegevuse lõpetamine
Otsus MTÜ Õieke tegevuse lõpetamisest võetakse vastu üldkoosolekul vähemalt 2/3 poolhäälte korral.

7.3. Varade jaotamine
ühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingutele ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingutele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Põhikiri kinnitatud üldkoosolekul 14.02.2014