Kodukord

Kuremaa Suvelaager
kodukord

• laagris osalejad on kohustatud täitma laagri kodukorda, päevakava, laagri personali korraldusi;
• laagris tuleb arvestada kõigi eakaaslastega, laagri personaliga, laagri reeglitega;
• kui on mure, siis räägi kasvatajaga;
• noorel on laagri territooriumilt lahkumine rangelt keelatud. Territooriumilt lahkumine on lubatud ainult koos kasvatajaga või kasvataja teadmisel. Laagriterritooriumilt omavoliliselt lahkunud noore eest vastutab lapsevanem;
• matkal, veekogu juures viibides ja supeldes tuleb täita laagri personali nõudeid;
• iga noor peseb ise oma toidunõud, ühekordsed nõud pannakse kompaktselt prügikasti;
• laagriline peab hoidma puhtust – prügi visatakse selleks ettenähtud kohta. Oma tuba, voodi, isiklikud esemed, kotid ja riided tuleb korras hoida;
• kottide lahtipakkimisel jäta osa asju kotti ja võta sealt riideid vastavalt vajadusele;
• jalatsid välisukse juures ning must pesu pane eraldi kotti – võimalusel peseme pesu;
• ära viibi välisjalatsitega ruumides;
• üks rätik pesemise, teine ujumise tarbeks;
• rannariideid ja teisi märjaks saanud esemeid tuleb kuivatada ettenähtud kohas;
• määrdunud riiete kotti võib panna ainult kuivi riideid;
• enne magama minekut käi kindlasti duši all, magad paremini, kui duši all käid vahetult enne voodisse heitmist – soe vesi lõõgastab ning peseb maha päevase tolmu ja mustuse;
• igapäevaselt korista ruume, pühi põrand, vajadusel tühjenda prügikast, hoia korras oma magamiskoht ja riiulid;
• kõik laagris kasutatavad vabaaja- ja spordivahendid tuleb viia selleks ettenähtud kohta;
• tubade uksi ei lukustata Päästeameti nõuetest lähtuvalt;
• tulekahju ja muude ohuolukordade tekkimisel tuleb sellest koheselt informeerida personali ja koguneda maja ette parklasse;
• arsti poolt määratud ravimid tuleb anda kasvataja või meditsiinitöötaja kätte, vajadusel neid alati ise kaasas kanda;
• laagris olles ei tohi võtta ega kasutada teiste asju;
• raha ja väärtesemed (fotoaparaat, mobiil, mp3 mängija jne) on soovitav anda hoiule kasvataja või laagri juhataja kätte. Laagri juhtkond ei vastuta hoiule mitte antud asjade kaotsimineku või rikkumise eest. Samas teeb laager kõik turvalisuse tagamiseks;
• kui üks laagriline teisele kahju tekitab on vastutus kahju tekitaja lapsevanemal;
• laagrile materiaalse vm kahju tekitamise korral vastutab täiel määral laagrilise lapsevanem või hooldaja ning tasub kahju;
• alkoholi, tubakatoodete (sh mokatubaka, e-sigareti), narkootikumide laagrisse toomine, omamine ja tarbimine on rangelt keelatud. Samuti on rangelt keelatud igasuguste relvade laagrisse toomine ja omamine;
• öörahu 22.00 – 7.00, kui ei ole ette nähtud teisi tegevusi;
• kõrvalistel isikutel on laagri territooriumil viibimine keelatud;
• laagripersonal tagab laagris distsipliini ja korra ning tarvitab vastavaid meetmeid sel otstarbel;
• lapsevanem, kui laagrilise seaduslik esindaja on teadlik, kui laagris tekib vajadus laagrilise asju läbi vaadata turvalisuse, ohutuse, korra ja õiguserikkumiste tagamiseks, siis laagriline peab seda võimaldama (sh koti, sahtlite vm isiklike asjade kontrolli);
• kui noor rikub laagri kodukorda, on juhtkonnal õigus noor laagrist koju saata;
• kui noor rikub laagri reegleid, on vägivaldne või ohtlik teistele laagrilistele või rikub seadust mõnel muul viisil, siis on lapsevanemal või noore eestkostjal kohustus tulla noorele järgi 24 tunni jooksul ajast, mil talle sellest teada anti;
• hoia territooriumil puhtust ja korda. Laagrivahetuse viimasel päeval peavad lapsed koos kasvatajatega koristama territooriumi vahetuse jooksul maha loobitud prügist;
• enne lahkumist, vaata veel üle tuba, et isiklikke asju maha ei jääks.

OLE SÕBRALIK JA ABIVALMIS!